Schneider- und Sticker-Meister
Anani John Akoutou
lernte bei Akakpo Mathias Afidenyon