Schuhmachermeister
 
Komla Domenou  
  lernte bei Yao Akakpo