Schuhmachermeister
Komla Domenou
lernte bei Yao Akakpo